Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen Kringelholm.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

d. 26. marts 2003 med ændringer vedtaget på ordinær

generalforsamling d. 16. marts 2016, ekstraordinær generalforsamling d. 25. april 2018 samt ordinær generalforsamling d. 15. marts 2023.

§ 1. Navn.

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kringelholm".

Dens område er de i lokalplan 15.66 omhandlede ejendomme matr.nr.

4-nq, 4-nr, 4-ns, 4-nt, 4-nu, 4-nv, 4-nx, 4-ny, 4-nz, 4-næ, 4-nø, 4-oa, 4-ob, 4-oc, 4-od, 4-oe, 4-of, 4-

og,4-oh, 4-oi, 4-ok, 4-ol, 4-om, 4-on, 4-oo, 4-op, 4-oq, 4-or, 4-os, 4-ot, 4-ou, 4-ov, 4-ox, 4-oy, 4-oz,

4-oæ, 4-oø, 4-pa, 4-pb, 4-pc samt del af 4-a Gilleleje by, Gilleleje.

Foreningens hjemsted er Gribskov kommune.


§ 2. Formål.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes - eventuelt grupper af medlemmers -

fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved den i § 1 nævnte lokalplan 15.66 fastlagte opgaver med hensyn at forestå drift og vedligeholdelse af intern cirkulationsvej (privat fællesvej) og af det fælles friareal, delområde G, samt de opgaver,

som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeningen.

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplan 15.66, § 3.2. nævnte fællesarealer og fællesanlæg.

Der tages først skøde på fællesarealer, når samtlige arbejder på disse er afsluttet og godkendt af grundejerforeningen.


§ 3. Medlemmer, medlemspligt og medlemsret.

Alle ejere af grunde inden for det i § 1 angivne område har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

De på en generalforsamling vedtagne ordensregler for udstykningen skal respekteres af de enkelte medlemmer.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.


Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter

solidarisk med sælgeren for de parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen tillige med påløbne omkostninger er udlignet.


§ 4. Kontingent og restancer.

Kontingent og ekstra kontingent for manglende deltagelse i vedligeholdelse af fællesarealerne fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.


Kontingentet inkl. eventuelt ekstra kontingent forfalder til betaling d. 1 april hvert år og skal være betalt senest d. 1. maj.

Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.


Det årlige kontingent fastsættes med baggrund i udarbejdet budget, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen kan dog, såfremt det måtte være nødvendigt opkræve yderligere beløb, såfremt disse vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.


Til vedligeholdelse af foreningens fællesarealer er foreningens bestyrelse pligtig til at arrangere 2 arbejdsdage om året.

Hvert medlem pligtig til at møde med mindst en person over 17 år minimum en gang hvert år til en af de 2 planlagte arbejdsdage.


For manglende fremmøde til mindst en af disse arbejdsdage pålægges medlemmet et ekstra kontingent som fastlagt af generalforsamlingen. Det ekstra kontingent vil blive opkrævet sammen med efterfølgende kontingentbetaling.

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i en af de 2 ovennævnte arbejdsdage, kan vedkommende henvende sig til foreningens formand senest 3 uger efter årets sidste arbejdsdag og få tildelt en selvstændig arbejdsopgave på fællesarealerne.

Såfremt den tildelte opgave bliver udført inden årets udløb, pålægges medlemmet intet ekstra kontingent.


Restancer til foreningen kan inddrives ad retlig vej, efter der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale restancen, samt eventuelle påløbne omkostninger. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes stemmeret og valgbarhed.


§ 5. Generalforsamling m.v.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling.


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

4. Rettidigt indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af ordinært kontingent og ekstra kontingent for

manglende fremmøde til vedligeholdelse af fællesarealer.

6. Valg af formand for bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af to revisorer.

10. Valg af to revisorsuppleanter.

11. Eventuelt.


Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men såfremt blot een stemmeberettiget tilstedeværende forlanger skriftlig afstemning, skal dette finde sted. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end højst 2 medlemmer. Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver en beslutning om kontingentforhøjelser eller vedtægtsændringer, at

mindst halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede og at mindst 2/3 af disse stemmer for.

Vedtages et forslag, der kræver 2/3 majoritet ikke, skal det forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter en måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling.

Stemmer 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede da for forslaget, regnes dette for vedtaget.


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller når mindst 1/4 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom og samtidig nærmere angiver, hvilke emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 4 uger herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 7. Protokol.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol,

der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 8. Beslutningers ikrafttræden og bindende virkning.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning.


Medlemmer er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.


§ 9. Bestyrelsen m.m.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter

tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Efter første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning.


Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.


Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar.


Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.


§ 10. Bestyrelsens råden.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.


Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.


§ 11. Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af medlemmer er til stede.

Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.


Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Over det ved bestyrelsesmøderne passerede, føres en protokol, der på begæring skal oplæses på generalforsamlingen.

Dersom formanden eller næstformanden måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.


§ 12. Regnskab.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter.

Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, kassebeholdningen skal henstå i bank, eller på giro, og den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,-.


Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå̊ aftale herom.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden senest d. 31. januar.

Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tiltagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.


Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 1. marts.


§ 13. Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan ikke ske.


§ 14. Særlige bestemmelser.

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste servitutter eller lokalplan 15.66.


§ 15. Vedtægtens ikrafttræden.

Denne vedtægt, samt ændringer og tilføjelser træder i kraft, når Gribskov kommunes godkendelse foreligger.